Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Funda?ia Leris PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 21 Septembrie 2010 07:22

Funda?ia Leris

Data constituirii: 21.07.2001

Sediul: Aleea Nicolina nr. 4, Ia?i

Durata de func?ionare: nelimitat?

Pre?edinte: prof. Seryl Talpalaru

Scop ?i  obiective:

Īn domeniul educa?ional:

 • promovarea educa?iei si form?rii ini?iale si continue de calitate ;
 • cre?terea gradului de implicare a cet??eanului īn dezvoltarea problemelor comunit??ii;
 • ap?rarea drepturilor omului, realizarea egalit??ii de ?anse ?i lupta īmpotriva corup?iei;
 • prevenirea abuzului si exploatarii, sub diverse forme, dezvoltarea de servicii psiho-sociale pentru prevenirea ?i combaterea acestuia;
 • īnl?turarea discrimin?rilor de orice natur? (sex, ras?, religie, vārst?, mediu, profesie etc);
 • facilitarea accesului la serviciile comunitare;
 • stabilirea unor rela?ii de colaborare multi-institu?ional? pentru eficientizarea serviciilor comunitare;
 • promovarea particip?rii comunit??ii la prevenirea ?i combaterea violen?ei īmpotriva femeilor ?i copiilor;
 • reabilitarea ?i restructurarea comportamentelor sociale inadecvate;
 • prevenirea fenomenului infrac?ional prin sesiuni de comunicare, dezbateri, cu participarea exper?ilor(magistra?i, avoca?i etc) ;
 • dezvoltarea abilit??ilor de comunicare ;
 • metode alternative de solu?ionare a conflictelor;
 • sprijinirea unor ac?iuni īn vederea diminu?rii grani?elor confesionale īntre persoane;
 • programe de asisten?? ?i dezvoltare cu caracter interetnic ?i intercultural ;
 • crearea unui sistem coerent de ac?iuni ca suport pentru elevii ai caror p?rin?i sunt pleca?i īn str?inatate;
 • ajutorarea tinerilor ?i vārstnicilor afla?i īn dificultate,valorificarea capacit??ilor cognitive ?i aptitudinale ale persoanelor apar?inānd vārstei a III-a;
 • promovarea culturii antreprenoriale ?i īmbun?t??irea calit??ii muncii;
 • dezvoltarea unei pie?e a muncii moderne, flexibile ?i incluzive;
 • promovarea pe termen lung a (re)inser?iei pe pia?a muncii a persoanelor inactive, a tinerilor ?i ?omerilor, inclusiv din zonele rurale;
 • facilitarea accesului la educa?ie ?i pe pia?a muncii a grupurilor vulnerabile;
 • sus?inerea unor activit??i ce au īn vedere educa?ia adul?ilor/ a p?rin?ilor;
 • instruirea ?i educarea persoanelor ie?ite din sistemul ?colar prin derularea proiectelor de educa?ie de-a lungul vietii;
 • asisten?? īn dezvoltarea comunit??ilor rurale, urbane sau multi-etnice prin intensificarea cooperarii intracomunitare, programe de pregatire a voluntarilor, schimb de bune practici ?i dezvoltare organiza?ional?;
 • regenerarea zonelor urbane aflate īn dificultate prin dezvoltarea unor programe de instruire voca?ional? ?i reinstruire, recrutare ?i pregatire de voluntari ;
 • promovarea particip?rii factorilor implica?i īn procesul de luare a deciziilor ?i īn rezolvarea problemelor din educa?ie (autorit??i locale, parin?i, elevi, profesori);
 • informarea ?i promovarea cu privire la valorile europene, politicile ?i programele de finan?are europene ?i aquis-ului comunitar ;
 • promovarea programelor de dezvoltare economic? a zonelor slab dezvoltate;
 • promovarea programelor de dezvoltare transfrontalier?;
 • promovarea de proiecte pilot dup? modele din Comunitatea European?;
 • consultan?? ?i training pentru organiza?ii īn managementul, schimbarea ?i cultura organiza?ional?, fundraising ?i management de proiect;
 • consultan?? ?i training pentru organiza?ii īn recrutare de personal, pregatirea voluntarilor ?i dezvoltarea resurselor umane;
 • programe pentru cre?terea mobilit??ilor ?i schimb de bune practici organiza?ionale;
 • activit??i de reprezentare media ;
 • servicii de agrement cu con?inut formativ-educativ.

 

Īn domeniul cercet?rii:

 • cercetare-dezvoltare īn ?tiin?ele naturale, sociale ?i umaniste ;
 • activit??i de studiere a pie?ei ?i de sondare a opiniei publice ;
 • efectueaza studii pentru identificarea factorilor de risc cu impact asupra calitatii vietii si calitatii educatiei si initiaza, in baza rezultatelor, programe eduactionale la nivel local si national pentru reducerea sau anihilarea acestor factori de risc, antrenand factori decizionali si alte institutii ale societatii civile in rezolvarea lor.

 

Īn domeniul culturii:

 • activit??i de crea?ie artistic?, īn solitar sau īn parteneriat cu institu?ii de cultur?, reprezentan?i ai comunit??ii locale etc.;
 • prezervarea ?i promovarea valorilor culturii ?i spiritualit??ii, istoriei, tradi?iilor ?i patrimoniului etnografic apar?inānd comunit??ilor rurale ?i urbane ;
 • programe de cercetare ?i educa?ie īn domeniul dialogului intercultural;
 • valorificarea zonelor cu poten?ial cultural, istoric, etnografic ?i spiritual prin programe ?i servicii de turism cultural;
 • promovarea dialogului intercultural ?i interetnic, īntre valorile culturii europene si autohtone.

 

Īn domeniul ?tiin?ei:

 • realizarea de programe ?i ac?iuni care s? contribuie la conservarea, protec?ia ?i īmbunat??irea calit??ii mediului;
 • promovarea ?i implementarea aquis-ului comunitar īn domeniul protec?iei mediului.

 

Īn domeniul īnva??māntului:

 • realizeaz? studii de diagnoz? ?i prognoz? a sistemului educa?ional la nivel local ?i na?ional;
 • efectueaz? studii pentru identificarea ?i definirea nevoilor de educatie la nivel local ?i na?ional;
 • efectueaz? studii pentru identificarea ?i mobilizarea resurselor educa?ionale la nivel local ?i na?ional;
 • concepe ?i ofer? programe de pregatire ?i perfec?ionare profesional? īn domeniul educa?iei;
 • concepe ?i ofer? programe de consultan?? ?i asisten?? specific? īn domeniul resurselor umane;
 • organizeaz? programe pentru integrarea socio-profesional?;
 • organizeaz? cursuri de formare continu? pentru cadrele didactice,manageri ?colari ?i alte categorii de persoane implicate īn activit??i educa?ionale;
 • ofer? programe alternative de formare profesional? ?i de educa?ie continu?;
 • identificarea ?i promovarea persoanelor cu abilit??i īnalte;
 • dezvolt? programe de parteneriat īn domeniul educa?iei la nivel local, na?ional ?i interna?ional;
 • desf??oar? activit??i  de servicii informatice( activit??i ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web, activit??i de design specializat ?i activit??i conexe);
 • desf??oar? activit??i de consultan?? īn domeniul rela?iilor publice ?i al comunic?rii ;
 • activit??i de traducere scris? ?i oral? ;
 • īnv???mānt īn domeniul sportiv ?i recrea?ional;
 • īnv???mānt īn domeniul cultural (limbi strine, muzica, tatru, dans, arte plastice, alte domenii) ;
 • deruleaz? activit??i de suport pentru īnv???mānt ;
 • activit??i de editare a c?r?ilor, ghidurilor, compendiilor, revistelor, periodicelor ?i alte activit??i de editae, precum ?i infiin?area ?i sus?inerea  unei edituri a funda?iei ;
 • dezvoltarea bazei materiale a unit??ilor ?colare;
 • ini?iaz? ?i organizeaz? concursuri la nivel na?ional ?i interna?ional pe teme legate de obiectul s?u de activitate;
 • acord? premii, diplome ?i distinc?ii pentru merite deosebite;
 • īntre?ine rela?ii cu organiza?ii ?i institu?ii interne ?i interna?ionale īn domeniu.

 

Pentru atingerea acestor obiective funda?ia a desf??urat urm?toarele tipuri de activit??i:

 • sprijinirea Colegiului Na?ional „Emil Racovi??” Ia?i
 • constituirea unor mijloace de sus?inere a fo?tilor si actualilor profesori, a actualilor si fo?tilor elevi ai ?colii
 • recompensarea elevilor cu rezultate excep?ionale.
 • acordarea de burse elevilor cu situa?ie material? dificil?;
 • acordarea unor burse postliceale absolven?ilor ?colii;
 • īnfiin?area ?i sus?inerea unei edituri, sprijinirea publica?iilor Colegiului National “Emil Racovi??” Ia?i;
 • organizarea unor forme de instruire practic? sau perfec?ionare īn func?ie de solicitari;
 • stabilirea de rela?ii de parteneriat cu institu?ii ?colare sau de alt? natur? din ?ar? sau strain?tate;

 

Īncepānd cu anul 2005 funda?ia organizeaz?

 • CONCURSUL LERIS , cu trei sec?iuni:
  • pentru absolven?ii claselor a IV-a la disciplinele Limba ?i literatura romān? ?i Matematic?;
  • pentru elevii claselor a V-a ?i a VI-a la disciplina Limba ?i literatura romān?;
  • pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a ?i a VIII-a la disciplina Fizic?
 • Campanii de promovare ?i sprijin;
 • Activit??i de voluntariat;
 • Consultan?? īn domeniile din sfera scopului prezentei asocia?ii;
 • Stabilirea de programe de instruire;
 • Stabilirea de protocoale īntre organiza?ii neguvernamentale ?i guvernamentale, publice ?i private care s? faciliteze schimburile educa?ionale;
 • Īntālnirii, seminarii, simpozioane, conferin?e, mese rotunde, dezbateri publice, cu institu?ii implicate īn procesul elabor?rii politicilor educa?ionale.

 

Unele din ac?iunile funda?iei se desf??oar? īn parteneriat cu funda?ia SVENSKA LERIS din Suedia.

 

Īn cadrul acestui parteneriat au fost realizate dona?ii c?tre:

Colegiul Na?ional „Emil Racovi??”, Liceul Miroslava, ?coala Valea Adānc?, ?coala Slobozia Sire?el, ?coala Rusenii-Vechi, ?coala „Carmen Sylva”, Centrul de Plasament C.A. Rosetti, Spitalul Sculeni, Spitalul de Psihiatrie Socola, Centrul de recuperare a persoanelor cu handicap psihomotor – Hu?i, Vaslui.

Mijloacele de finantare ale fundatiei provin din sponsorizari  de la persoane fizice si juridice, donatii de la persoane fizice si juridice, 2 % din impozitul persoanelor fizice.

pentru elevii claselor a V-a ?i a VI-a la disciplina Limba ?i literatura romān?;

pentru absolven?ii claselor a IV-a la disciplinele Limba ?i literatura romān? ?i Matematic?
 

POSDRU/90/2.1/S/61851

Training orientat spre practic? prin firma simulat?/de exerci?iu.

Solicitant

Parteneri

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi IasiUniversitatea Alexandru Ioan Cuza IasiColegiul National Emil Racovita IasiColegiul National Petru Rares Piatra NeamtColegiul National Emil Racovita Cluj Napoca