Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 27 Septembrie 2010 10:35

Scurta prezentare a Universita?ii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Ia?i


În Moldova anului 1562 are loc prima încercare de a pune bazele a ceea ce va deveni, mult mai târziu, înv???mântul superior, prin înfiin?area ?colii Latine de la Cotnari. Doar în 1813 înv??atul Gheorghe Asachi înfiin?eaz? prima ?coal? de ingineri hotarnici ?i ingineri civili cu predare în limba român?. Aceast? ?coal? poate fi considerat? nucleul înv???mântului tehnic superior din Moldova. În continuare, ?coala se dezvolt? în cadrul Academiei Mih?ilene (1835) ?i, ulterior, în cadrul Universit??ii din Ia?i, înfiin?ate în anul 1860.

Pe 7 noiembrie 1912, în urma aprob?rii noului regulament al Facult??ii de ?tiin?e din cadrul Universit??ii, se înfiin?eaz? înv???mântul superior electrotehnic, chimic aplicat ?i agronomic, eveniment care reprezint?, de fapt, adev?ratul act de înfiin?are a ceea ce va fi, ulterior, Institutul Politehnic din Ia?i.

În luna martie a anului 1937, ca urmare a vot?rii Legii Înv???mântului de c?tre Parlamentul acelor vremuri, înv???mântul superior tehnic este scos de sub egida Universit??ii prin înfiin?area ?colii Politehnice, singura institu?ie de înv???mânt superior abilitat? s? acorde de la acea dat? titlul de inginer. Ca urmare fireasc? a dezvolt?rii ?colii inginere?ti ie?ene, institu?ia nou creat? a luat de la bun început numele lui Gheorghe Asachi, întemeietorul înv???mântului superior tehnic românesc iar primul s?u rector a fost ales profesorul universitar Cristea Otin.

Prin reforma înv???mântului din anul 1948 se înfiin?eaz? Institutul Politehnic "Gh. Asachi" din Ia?i, care func?ioneaz? pân? în anul 1993 când, în cadrul reformei înv???mântului superior din România, Institutul Politehnic "Gh. Asachi" din Ia?i devine, la 17 Mai 1993, Universitatea Tehnic? "Gheorghe Asachi" Ia?i. Ca urmare a unor reforme de ordin intern, în prezent Universitatea Tehnic? "Gheorghe Asachi" din Ia?i are în componen?a sa unsprezece facult??i: Facultatea de Automatic? ?i Calculatoare, Facultatea de Construc?ii ?i Instala?ii, Facultatea de Arhitectur?, Facultatea de Inginerie Chimic? ?i Protec?ia Mediului, Facultatea de Construc?ii de Ma?ini ?i Management Industrial, Facultatea de Electronic? ?i Telecomunica?ii, Facultatea de Electrotehnic?, Facultatea de Hidrotehnic?, Geodezie ?i Ingineria Mediului, Facultatea de Mecanic?, Facultatea de ?tiin?a ?i Ingineria Materialelor ?i Facultatea de Textile - Piel?rie ?i Management Industrial.

În prezent, Universitatea Tehnic? "Gheorghe Asachi" din Ia?i este condus? de Senat, alc?tuit din reprezentan?ii fiec?rei facult??i ?i ai studen?ilor. La fiecare patru ani, Senatul alege rectorul, prorectorii, pre?edintele universit??ii ?i secretarul ?tiin?ific al Senatului.

Universitatea acord? o importan?? deosebita cercet?rii stiintifice, având 43 centre si laboratoare acreditate pentru cercetarea stiin?ifica, burse nationale si internationale, contracte de cercetare cu mediul industrial sau institutiile guvernamentale, activitatile lor plasand universitatea in fruntea cercetarii stiintifice din Romania.

Experienta celor 170 de cercetatori si conducatori de doctorat , entuziasmul celor aproape 1400 doctoranzi, capacitatile de inovare ale personalului nostru a produs aproape 65 % din inventiile din Romania în ultimii 10 ani.

Atentia acordata cercetarii interdisciplinare, inovatiei si transferului de cunostinte, devotamentul personalului pentru obtinerea excelentei, asigura o dinamica constanta activitatii de cercetare si recunoa?terea universitatii pe plan international. In anul 2008 am participat la peste 650 de proiecte nationale si internationale si contracte de cercetare cu valoare de peste 14.5 milioane Euro.

Printre granturile la care participa in ultimii ani, cei implicati direct in proiect:

1. Eficienta invatamantului universitar in Romania in perspectiva dinamicii cerintelor educational-formative – Grant CEEX

2. Tehnici de evaluare comparativa a calificarii universitare in Romania;

3.Parteneriat pentru cercetare de excelenta in dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale si a capitalului uman competitiv in economia si societatea bazate pe cunostere si inovare” – Contracte PNII

3. Facilitarea ocuparii persoanelor adulte din judet, in somaj de lunga durata - proiect Phare ,

4. School Science Teaching by Project Orientation Improving the Transition to University and Labour Market for Boys and Girls -FP6

5. Optimisation du mode d' apprentissage en Entreprise d' Entrainement Pedagogique par l' e – learning - Leonardo da Vinci

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului


Proiect de reform? educa?ional?: Universities’ Delivery of Continuing Education – Program TEMPUS-PHARE,1996-1999,valoare:300.000 EUR. Parteneri: 3 universitati din tara; institutii din UK, Grecia, Franta, Germania, Italia. Specialistii din universitate au fost instruiti si atestati in cadrul CFP Istituto Don Calabria-Ferrara,Italia, ca formatori de firme simulate.

Proiect finantat de Banca Mondiala - Crearea retelei nationale de intreprinderi simulate in universitati din Romania-150.000 USD, 1999–2002. A fost creata Reteaua Nationala de Intreprinderi Simulate in universitati din Romania, afiliata la reteaua mondiala EUROPEN, in componenta careia intra intreprinderea simulata/de exercitiu din Universitate. Ulterior au fost create alte 4 intreprinderi simulate, o disciplina noua-Managementul intreprinderii simulate, 15 carti si manuale.

Restructuring HR Department-Phare-PROGRES Project, 300.000 euro, 1999-2000 . Specialistii din cadrul firmei noastre simulate au participat la infiintarea inca a unei firmei simulate.

Intreprinderea simulata – o metoda moderna de pregatire pentru instruirea studentilor–Leonardo da Vinci-30.000 euro, 2005–2006. Au fost instruiti tineri asistenti universitari din 5 universitati romanesti, in domeniul formarii in intreprinderi simulate in CFP Ferrara, Italia; publicarea unei carti utile instruirii practice a studentilor.

Optimisation du mode d' apprentissage en Entreprise d' Entrainement Pedagogique par l' e–learning-Leonardo da Vinci, 200.000 euro, 2006-2007. Tari participante: Romania, Franta, Italia, Grecia. A fost elaborat un Ghid metodologic cu solutii de tip e-learning la nivelul form?rii din cadrul întreprinderilor simulate din Europa. S-a implementat un portal de formare in intreprinderi de exercitiu, accesibil on-line.

Nivel de implicare in proiect:

MANAGEMENT PROIECT

Dezvoltarea ideii proiectului, elaborarea cererii de finantare; participarea la Conferinta de lansare a proiectului; elaborarea si multiplicarea unui pliant de promovare a obiectivelor proiectului.

A5. Evaluarea nevoilor specifice de formare ale grupurilor tinta. Elaborarea programei de formare in conformitate cu concluziile evaluarii.Elaborarea si publicarea materialelor didactice/suporturi de curs.Elaborarea metodologiei de evaluare a cursantilor.

A6. Pregatirea organizatorica a activitatilor de instruire: elaborarea orarului de desfasurare a activitatii in firma de exercitiu; asigurarea mijloacelor necesare.Realizarea activitatilor de formare-in fiecare din cele 3 locatii:instruirea informatica referitoare la utilizarea softurilor utilizate in firma, instruirea de contabilitate, desfasurarea activitatii de simulare in firma de exercitiu.Monitorizarea activitatilor de formare: evidenta prezentei beneficiarilor la activitate, elaborare rapoarte saptamanale referitoare la stadiul activitatii practice a cursantilor.Pe baza procedurii EUROPEN se vor inregistra firmele de exercitiu si baza lor de date, in cadrul Centralei Romanesti de Firme de Exercitiu.Evaluarea cursantilor.Certificarea activitatilor de formare prin acordarea diplomelor de participare.

A7. Selectarea  targului international, realizarea materialelor necesare pentru standul de prezentare al firmelor. Deplasarea si participarea beneficiarilor si insotitorilor la targ.

A9.Elaborarea unui pliant cu rezultatele proiectului.Difuzarea rezultatelor in reteaua romaneasca de firme de exercitiu, in universitati, scoli, in comunitatea locala, in consiliile profesorale ale partenerilor si pe paginile web ale tuturor partenerilor.Elaborarea si multiplicarea ghidului de bune practici in firma de exercitiu continand elemente de recrutarea personalului, consideratii teoretice si practice referitoare la functionarea acesteia.Comunicate si conferinta de presa–diseminare rezultate finale.

 

POSDRU/90/2.1/S/61851

Training orientat spre practic? prin firma simulat?/de exerci?iu.

Solicitant

Parteneri

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi IasiUniversitatea Alexandru Ioan Cuza IasiColegiul National Emil Racovita IasiColegiul National Petru Rares Piatra NeamtColegiul National Emil Racovita Cluj Napoca