Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Cui se adreseaz? proiectul PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 09 Septembrie 2010 21:01

Felicitari elevilor care au manifestat promptitudine in inscrierea online. Dosarele de candidatur? sunt în evaluare. Urm?ri?i pe site afi?area rezultatelor finale.

GRUP ?INT?:

  • elevi din clasele a IX-a, a X-a ?i a XI-a, licee teoretice, din  jude?ele Ia?i, Neam? ?i Cluj.

 

Vor fi evalua?i voca?ional 500 elevi, din care 120 orienta?i ?i consilia?i voca?ional ?i care vor participa la formarea în firma de exerci?iu.

Proiectul TOP FSE î?i propune diversificarea strategiilor de atingere a celor 8 domenii de competen?e-cheie, care trebuie dobândite, respectiv formate elevilor prin activit??i extracurriculare pornind de la urm?toarele NEVOI IDENTIFICATE (stabilite în urma aplic?rii unor chestionare de opinie, în cadrul orelor de dirigen?ie):

  • autocunoa?tere ?i orientare în carier?;
  • aplicare practic? ?i imediat? a cuno?tin?elor teoretice dobândite în ?coal? - unul dintre neajunsurile înv???mântului românesc, în percep?ia elevilor fiind absen?a leg?turii dintre teorie ?i practic? (consemn?ri frecvente de acest gen apar pe forumurile de discu?ii ale elevilor).

SELEC?IA celor 500 de beneficiari ai programului de evaluare voca?ional? se va realiza pe baza scrisorii de motiva?ie ?i a CV-ului, criterii ce vor fi f?cute publice (conferin?? de pres?, bro?ur? de informare, paginile web ale proiectului ?i partenerilor P3, 4, 5 la afi?ierele acestora). Vor fi analizate eventualele contesta?ii, se va face public? lista final? a beneficiarilor prin postare pe pagina web a proiectului ?i pe paginile web ale partenerilor P3, 4, 5. Deoarece cei 500 de beneficiari ini?iali au nevoi diferite de formare, în urma evalu?rii voca?ionale, efectuate de exper?ii domeniului, vor fi selecta?i 120 beneficiari care vor intra în programul de consiliere voca?ional?.

Ace?tia, ca urmare a interesului ?i disponibilit??ilor identificate, vor participa la formarea în firma de exerci?iu. Pentru toate etapele va fi respectat? transparen?a procesului de selec?ie.

 

CRITERII

 

Candidatura on-line va cuprinde urm?toarele documente:

1. Curriculum Vitae Europass - accesibil la adresa www.europass-ro.ro care va  cuprinde informa?ii referitoare la :

  • activit??i extra?colare (ex : participare la diferite proiecte realizate în ?coal? sau în afara acesteia, ini?iator al unor astfel  de activit??i,  voluntariat, etc) - în anii ?colari: 2008-2009 , 2009-2010
  • rezultate la olimpiade ?i concursuri ?colare – faze jude?ene ?i na?ionale - în anii ?colari: 2008-2009 , 2009-2010

2. Scrisoare de inten?ie (model);

3. Grila de autoevaluare (clik pentru desc?rcare): se vor completa coloanele „Punctaj /autoevaluare” ?i „Argumentare”, precum ?i linia cuprinzând totalul.

4. Acord parental de participare ?i prelucrare date cu caracter personal - formular P2-F2 (clik pentru descarcare - se va preda înaite de înscrierea on-line la responsabilul logistic zonal sau monitorul zonal - vezi PREZENTARE PROIECT -> Echipa).

Denumi?i documentele voastre astfel:

  • CV-ul - numelevostru_prenumelevostru_cv
  • Scrisoarea de inten?ie - numelevostru_prenumelevostru_scrisoare
  • Grila de autoevaluare - numelevostru_prenumelevostru_grila

 

Punctajul final, atribuit  de  c?tre comisia de selec?ie, se va calcula dup? cum urmeaz?:

Punctaj corespunz?tor scrisorii de motiva?ie (în func?ie de calitatea argument?rii - maximum 40 puncte) + punctaj corespunz?tor Cv-ului­- în conformitate cu criteriile cuprinse în grila de autoevaluare/evaluare.

Comisia de selec?ie, alc?tuit? din profesori din jude?ele Ia?i, Neam? ?i Cluj, î?i rezerv? dreptul de a solicita candida?ilor informa?ii suplimentare referitoare la activit??ile specificate  în CV, precum ?i, dac? este cazul,  dovezi ale particip?rii la respectivele activit??i.

Toate costurile aferente particip?rii la proiect sunt acoperite integral din bugetul proiectului.

V? a?tept?m cu drag  sa face?i parte dintr-o comunitate de elevi cu preocup?ri deosebite  referitoare la propria devenire.

Mergi la pagina de înregistrare.

 

POSDRU/90/2.1/S/61851

Training orientat spre practic? prin firma simulat?/de exerci?iu.

Solicitant

Parteneri

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi IasiUniversitatea Alexandru Ioan Cuza IasiColegiul National Emil Racovita IasiColegiul National Petru Rares Piatra NeamtColegiul National Emil Racovita Cluj Napoca